Beszámolók

Nyomtatás
PDF

A TÁMOP-3.3.2. „Mindannyian mások vagyunk…” c. pályázat igazgatói szemmel

A projekt kiemelt célja a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók esélyegyenlőségének javítása, mely megvalósult a korai és folyamatos óvodáztatás elősegítésével, a tanulók személyre szabott fejlesztésével, pályaorientációs és pályaválasztási tanácsadás biztosításával.
A projekt megvalósítása mindazon intézményegységek, társintézmények, civil szervezetek és szülők együttműködésével történt, amelyek a gyermekek nevelésében, oktatásában támogató, megsegítő tevékenységében részt vettek.

Az intézményhez tartozó óvodák és az általános iskola között szoros együttműködés valósult meg, amely biztosította az átmenetek megkönnyítését.

A program elősegítette a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását. Lehetőség nyílt a gyógypedagógiai támogatás mellett preventíven foglalkozni azokkal a tanulókkal is, akiknek szükségük volt megsegítésre a tanulási nehézségeikben.

A projekt elősegítette, hogy kollégáim az iskola törvényes dokumentumait tanulmányozzák, kiegészítsék és átdolgozzák. Így az iskola törvényes működése lehetővé vált. Szakmai tudásunk fejlesztése érdekében továbbképzéseken vettünk részt. Olyan új módszereket ismertünk meg, amelynek segítségével hatékonyabban tudunk foglalkozni a hátrányos helyzetű tanulókkal. A projekt megvalósulása során empatikusabbá váltunk a tanulók problémáinak kezelésére. A pályázatban tanulóink és óvodásaink olyan programokban (kirándulás, táborozás, üzemlátogatás) vettek részt, amelyet a szülők anyagi helyzetűk miatt nem tudtak volna biztosítani gyermekük számára. Tanáraink olyan pedagógiai készségeket szereztek, tanulóink pedig életre szóló élményekkel lettek gazdagabbak, amit a későbbi tevékenységük során tudnak hasznosítani.

  

                                                                                                                             Keresztes Mária

Nyomtatás
PDF

Beszámoló a pszichológusi tevékenységről

Havi 20 órában voltam jelen az iskolában, a két év során összesen 13 halmozottan hátrányos helyzetű gyermekkel folytattam pszichológiai munkát tanácsadás, illetve terápia keretében egyéni, illetve csoportos formában. A csoportokat az osztályfőnökök segítségével válogattuk össze különböző problémakörök szerint. Mind a csoportos, mind pedig az egyéni foglalkozásokba besorolt gyermekeknél legtöbbször az agresszió, a szabályok be nem tartása, a társakhoz való alkalmazkodás hiánya, szocializációs nehézség lett megjelölve, mint problématerület. Máshol inkább az önismereten volt a hangsúly. A foglalkozások heti illetve kétheti rendszerességgel folytak. Módszereit a foglalkozás formája (egyéni, csoportos) illetve a gyermek életkora határozta meg. Így a kamaszokkal, kiskamaszokkal verbális hangsúlyú, míg a kisebbekkel játékos terápiát folytattam, a csoportos formában pedig bevontam drámaelemeket is.  A gyerekekkel való foglalkozás mellett fontos volt a szülőkkel folytatott munka is, ahol átbeszéltük a problémákat, illetve azt, hogy hogyan segíthetik gyermekük lelki fejlődését a továbbiakban. A szülői tanácsadás nagyon hasznosnak bizonyult.

Nyomtatás
PDF

Beszámoló az óvoda-iskola átmenetet támogató szolgáltatási feladatokat ellátó pedagógusi munkáról

Feladatom a projektben: A körzeti óvodákkal való kapcsolattartás, ezen belül a Gálosfai tagóvoda tevékenységének figyelemmel kísérése, programjuk és munkamódszereik megismerése. Kooperáció és tapasztalatcsere a munkacsoportomban dolgozó másik napközis nevelővel, Vencli Lászlónéval. Kapcsolattartás az iskolánkban dolgozó fejlesztő pedagógussal, logopédussal, tapasztalataim megosztása a velem együtt dolgozó osztálytanítóval, Csutorás Antalnéval. Az óvodás korú gyermekek szüleinek megismerése, iskolánk vonzóvá tétele számukra. Munkám során havi rendszerességgel látogattam a Gálosfai óvoda programjait, csoportfoglalkozásait. Megismerhettem a szeptemberben első osztályt kezdő gyerekek képességeit, közösségi viselkedését, családi hátterét. Tájékoztatást kaptam az óvónőktől a várható nehézségekről is. A közös beszélgetések, játék során sikerült közelebb kerülnöm a gyerekekhez, ez nagymértékben segíteni fogja új környezetbe való beilleszkedésüket. Megfigyelhettem, hogyan szerveződik a délutáni programjuk, milyen dalokat, verseket ismernek, milyen játékokat kedvelnek. A beilleszkedési időszakban ezek az információk segítenek majd a napközis élet olyan megszervezésében, mely biztosítja számukra a zökkenő mentesebb átmenetet az új oktatási intézményben.

Nyomtatás
PDF

Szűrővizsgálatok a szentbalázsi és gálosfai óvodákban

3 alkalommal került sor, mindkét óvodában a szűrővizsgálatok megtartására. Az első alkalom 2011 januárjában, a második 2011 szeptemberében a harmadik pedig 2012 májusában volt. Ezen alkalmak során Dr. Debreczeni Tibor végezte el a szűrővizsgálatokat. A vizsgálatok kiterjedtek a testsúly-, magasság és a vérnyomás mérésére, látás és a hallás vizsgálatára illetve gerincferdülés és lúdtalp szűrésére.

ovodai szurovizsgalat8

Nyomtatás
PDF

Beszámoló logopédiai tevékenységről

A „Mindannyian mások vagyunk...” című pályázat keretében óvodás gyermekeknek tartottam logopédiai terápiát havi öt órában.

A gyermekek közül egy akadályozott beszédfejlődésű, egy tanulásban akadályozott, egy pedig általánosan pösze volt. Esetük súlyossága miatt nagyon fontosak voltak a pályázat adta plusz órák, hiszen így a fejlesztés még intenzívebb lehetett. Ezeknek a gyermekeknek ugyanis nem csak a beszédartikulációja fejletlenebb, hanem zavarokat tapasztaltunk a beszédmegértés, beszédészlelés vizuális és auditív észlelés, verbális vizuális emlékezet, szókincs, fogalmi gondolkodás, térbeli, síkbeli, időbeli és saját testen való tájékozódás terén is. Tehát a fejlesztés komplex jellegű volt, bár a verbális terület élvezett elsőbbséget.  Minden foglalkozást artikulációs gyakorlatokkal kezdtünk: játékos hangutánzásokkal, légzésgyakorlatokkal, ajakartikulációs gyakorlatokkal. Attól függően, hogy mely hangokat gyakoroltuk, motoros differenciálásokat végeztünk, vagy rögzítettük a hangot.